biuro@uprawnienia.com
Firmy w Polsce 608044008 - Bydgoszcz 52 322 92 58

Szukaj:

Uprawnienia elektryczne 1kV

 Szkolenia i egzaminy elektryczne realizujemy na terenie całego kraju ( każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe)

Kurs elektryczny z egzaminem godzina 9:00 lub 16:00
terminy szkoleń:
23.11.2017 godzina 9:00
12.12.2017 godzina 9:00
26.12.2017 godzina 9:00
10.01.2017 godzina 9:00

 

Szkolenie elektryczne przeznaczone jest dla osób które będą pracowały, pracują na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych. Osoby zainteresowane szkoleniem mają do wyboru lub też kurs 1kV. Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie kursant może zdobyć uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń instalacji i sieci do1kV lub powyżej.


W zakres zdobytych uprawnień mogą dodatkowo wejść:

- urzadzenia prądotwórcze w tym agregaty UPS'y
- urządzenia do elektrolizy
- urządzenia elektrotermiczne
- oświetlenie uliczne
- urzadzenia zabezpieczające EX

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia ważne na okres 5 lat lub bezterminowo w zalezności od tego czy podlega pod ustawę z 19.08.2011roku. ( Dz. U. Nr 205, poz. 1208 z dnia 29 września 2011)

 Warunki uczestnictwa:

Warunkiem przyjęcie na szkolenie jest zgłoszenie telefoniczne 602222529 lub e-mail ( zakładka "zapisz się") wpisując
w treści dane osobowe uczestnika oraz nazwę szkolenia. W odpowiedzi na e-mail prześlemy wszystkie szczegóły dot. kursu.

Lokalizacja szkolenia:

a) w naszym Ośrodku czyli Bydgoszcz, Świecie, Grudziądz, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdańsk
b) szkolenie zamknięte może byc realizowane u zleceniodawcy w zakladzie pracy w całej Polsce.

kontakt:
biuro@uprawnienia.com

 

 

najczęściej zadawane pytania

 

Przy jakich pracach wymagane są kwalifikacje w zakresie obsługi, urządzeń, sieci i instalacji?

 Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) – dalej pr.ener. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) -Zgodnie z art. 54 ust. 1a pr.ener. sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.

Zgodnie z § 4 r.k.e. nie są wymagane potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji jest opisana zasada jego obsługi oraz urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
Przepis § 5 r.k.e. wskazuje osoby, które dopuszcza się do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z § 5 ust. 2 r.k.e. prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dotyczą wykonywania czynności: mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi; związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie konserwacji; związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów; niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu; niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do r.k.e.
W grupie 1  wniosek elektryczny są urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: urządzenia: prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; urządzenie elektrotermiczne; urządzenia do elektrolizy; sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; elektryczna sieć trakcyjna; elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;

W grupie 2 wniosek na ciepło są urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW; sieci i instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW; turbiny parowe, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, masie ponad 100 Mg; piece przemysłowe; aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji.

W grupie 3 wniosek gazowy są sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe: urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie; urządzenia do magazynowania paliw gazowych; sieci gazowe przesyłowe (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu); ; urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu do 5 kPa włącznie; urządzenia, instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; przemysłowe odbiorniki paliw gazowych; turbiny gazowe; aparatura kontrolno-pomiarowa, 


Wymagania bhp pracowników zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych określa ponadto rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

 XFX

 

Osrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Ruminskiego Budynek NOT, 85-030 Bydgoszcz