Kurs wózki widłowe bydgoszcz
biuro@uprawnienia.com
tel. 608044008 - Bydgoszcz 52 322 92 58

Szukaj:

Wózki podnośnikowe

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

1.

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora

ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu

deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2.

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB

zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków

wszystkie odpowiedzi są poprawne

3.

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

określa konserwator urządzenia

określa w protokole inspektor wykonujący badanie

wszystkie odpowiedzi są poprawne

4.

Dozorem technicznym nazywamy:

określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa p

instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

Urząd Dozoru Technicznego

UDT, WDT, TDT

5.

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

6.

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

modernizacja urządzenia technicznego

naprawa urządzenia technicznego

usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

wytworzenie nowego urządzenia

7.

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

w niewielkim zakresie kompetentny operator

8.

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

całkowita, częściowa, ograniczona

pełna, ograniczona, uproszczona

pełna, cykliczna, sporadyczna

UDT, WDT, TDT

9.

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10.

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii

urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego

wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11.

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia

przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe

urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację

wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12.

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

otrzymuje pisemne upomnienie

otrzymuje zalecenia pokontrolne

podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

odpowiedź a i b jest prawidłowa

13.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

wystawia mandat karny

pisemnie poucza eksploatującego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

14.

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15.

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

eksploatującego urządzenie techniczne

inspektora bhp

Państwową Inspekcję Pracy

16.

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

żurawie o udźwigu do 3,2 t

wciągniki i wciągarki oraz suwnice

wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome

zawiesia transportowe

17.

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

przenośniki kabinowe i krzesełkowe

układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych

wyciągi towarowe i wyciągi statków

wszystkie odpowiedzi są poprawne

18.

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

każda usterka UTB

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19.

Nieszczęśliwy wypadek to:

nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy

nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji

każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

20.

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

uzgodnienia z przełożonym

uzgodnienia ze służbą BHP

jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21.

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

eksploatujący urządzenie techniczne

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Państwowa Inspekcja Pracy

inspektor UDT

22.

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji

pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)

zakładowe służby utrzymania ruchu

odpowiedź a i b jest prawidłowa

23.

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia

uprawniony operator

wyznaczony pracownik eksploatującego

konserwator urządzenia technicznego

24.

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

po naprawie urządzenia technicznego

po każdej zmianie eksploatującego

25.

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

ograniczonym

pełnym

uproszczonym

wszystkie odpowiedzi są poprawne

26.

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27.

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

mieć ukończone 18 lat

posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe

posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28.

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

urządzenie jest niesprawne

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29.

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

w instrukcji eksploatacji urządzenia

w ustawie o dozorze technicznym

w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

odpowiedź a i c jest prawidłowa

30.

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

w ustawie o dozorze technicznym

w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia

w dzienniku konserwacji

31.

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia

wykonywanie napraw urządzenia

wszystkie odpowiedzi są poprawne

32.

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33.

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

instrukcję eksploatacji urządzenia

decyzję i protokół z wykonanych czynności

deklarację zgodności CE

wszystkie odpowiedzi są poprawne

34.

 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

operator w ramach posiadanych umiejętności

konserwator

zakład uprawniony

eksploatujący

35.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

obsługujący urządzenie

producent urządzenia

zakładowy inspektor BHP

inspektor UDT

36.

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

instrukcji eksploatacji urządzenia

ustawie o dozorze technicznym

dzienniku konserwacji

protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37.

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

wykonuje próby statyczną i dynamiczną

wykonuje próby ruchowe urządzenia

odpowiedź a i c jest prawidłowa

38.

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego

inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu

pracodawca na podstawie zdanego egzaminu

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39.

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

jest zabronione

jest dopuszczalne

jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego

jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40.

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

po każdym usunięciu usterki przez konserwatora

po wymianie cięgien nośnych

raz na rok

po wypadku na urządzeniu

41.

Obowiązki obsługującego określone są:

w instrukcji eksploatacji urządzenia

w dzienniku konserwacji

w dzienniku konserwacji

wszystkie odpowiedzi są poprawne

42.

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

pracownika serwisu producenta

operatora

43.

Jednostką dozoru technicznego jest:

Urząd Dozoru Technicznego

Wojskowy Dozór techniczny

Transportowy dozór Techniczny

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44.

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Rzeczypospolitej Polskiej

Unii Europejskiej

nie mają określonego obszaru ważności

krajów strefy Schengen

45.

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

instrukcji eksploatacji producenta

przepisów BHP

przepisów wewnątrzzakładowych

wszystkie odpowiedzi są poprawne

46.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

wszystkie odpowiedzi są poprawne

47.

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB

podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB

terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

informacji o sposobie obsługi urządzenia

48.

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne

treść aktualnych aktów prawnych

wykaz uprawnionych operatorów

49.

Decyzja wydana przez UDT:

nie podlega odwołaniu

może zostać zmieniona przez inspektora PIP

podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

każda odpowiedź jest niepoprawna

50.

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

ukończyła 18 lat

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych

wszystkie odpowiedzi są poprawne

51.

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora

oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia

informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia

sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

52.

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

są ważne bezterminowo

są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie

są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

są ważne przez okres 15 lat

53.

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

podlega ukaraniu mandatem karnym

nie podlega karze

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54.

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku

podlega wyłącznie karze grzywny

podlega karze więzienia

55.

Instrukcja eksploatacji to:

zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

wszystkie odpowiedzi są poprawne

56.

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela

jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych

od osób po 60 roku życia

57.

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy

wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58.

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia

zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia

stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

odpowiedź a i c jest prawidłowa

59.

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

ważne na terenie Unii Europejskiej

ważne z dowodem tożsamości

bezterminowe

wszystkie odpowiedzi są poprawne

60.

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku

zabezpieczyć miejsce zdarzenia

powiadomić przełożonego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

61.

Obsługującemu nie wolno:

podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

kontrolować stanu technicznego urządzenia

stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62.

Formami dozoru technicznego są:

dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne

UDT, TDT, WDT

wszystkie odpowiedzi są poprawne

63.

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

jest zabronione

jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji

jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64.

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko

jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń

jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń

nie jest nigdy dopuszczalna

65.

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

zawsze niedozwolone

dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku

dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5

dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66.

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem

dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10

dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67.

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

właściciel urządzenia

UDT, TDT, WDT

PIP

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68.

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej

bezpośrednio po egzaminie

w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej

listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69.

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

tylko w formie papierowej

w formie elektronicznej lub papierowej

tylko w formie elektronicznej

przez obsługującego

70.

Instrukcja stanowiskowa:

jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia

stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy

nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71.

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy

może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia

może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72.

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

na pisemny wniosek obsługującego

automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia

na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73.

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

maksymalną wysokością podnoszonego ładunku

maksymalną objętością podnoszonego ładunku

maksymalną masą podnoszonego ładunku

iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74.

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

800 kg

900 kg

1000 kg

1100 kg

75.

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

800 kg

1000 kg

1100 kg

900 kg

76.

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

800 kg

1000 kg

1100 kg

1200 kg

77.

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku

przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość

dokumentacji przewozowej i magazynowej

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78.

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

w instrukcji eksploatacji

na tabliczce znamionowej

na urządzeniu technicznym

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79.

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

kg

Pa

mth

mm

80.

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju

rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny

manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

81.

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym

skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia

dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

82.

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

pompa tłoczkowa

siłownik hydrauliczny

rozdzielacz hydrauliczny

zawór przelewowy

83.

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

silnik hydrauliczny

pompa hydrauliczna

kompresor

sprężarka

84.

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym

utrzymanie siłownika w stałej pozycji

zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem

zasilanie układu hydraulicznego

85.

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia

z włączonym silnikiem bez ładunku

wychylając i przytrzymując dźwignię mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia

odpowiedz b i c jest prawidłowa

86.

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach

zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

87.

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

siłownik mechanizmu podnoszenia

silnik hydrauliczny

siłownik mechanizmu przechyłu

wszystkie odpowiedzi są poprawne

88.

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

zamek hydrauliczny

zawór dławiący

rozdzielacz hydrauliczny

zawór bezpieczeństwa

89.

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

zmniejszenie ciśnienia oleju

zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem

spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

90.

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu

jest elementem ograniczającym udźwig

zabezpiecza pompę hydrauliczną przed uszkodzeniem

ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego

91.

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

z powrotem do zbiornika oleju

na zewnątrz wózka

do innej sekcji rozdzielacza

do siłownika

92.

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

wytwórca urządzenia

konserwator

operator

inspektor UDT

93.

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

są źródłem zasilania układów

zapewniają stateczność wózka

decydują o prędkości ruchów roboczych

odpowiedź a i b jest prawidłowa

94.

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

napięcie znamionowe [ V ]

pojemność [ Ah ]

masa własna [ kg ]

wszystkie odpowiedzi są poprawne

95.

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem

umieszczony blisko operatora

koloru czerwonego

odpowiedź b i c jest prawidłowa

96.

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

wyłącza działanie mechanizmów jazdy

wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia

uruchamia sygnalizację ostrzegawczą

odpowiedź a i b jest prawidłowa

97.

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

pełne

superelastyczne

pneumatyczne

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

98.

Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózku:

producent opon

konserwator

producent wózka

inspektor UDT

99.

Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

minimalna wartość bieżnika 1,6 mm

zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie

brak bieżnika

minimalna wartość bieżnika 2 mm

100.

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne

brak bieżnika

zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie

odpowiedź a i c jest prawidłowa

101.

Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

niskim poziomie oleju

podwyższonej temperaturze silnika

zbyt niskim ciśnieniu oleju

odpowiedź a i c jest prawidłowa

102.

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

mechanizmu podnoszenia

mechanizmu przechyłu masztu

mechanizmu przesuwu wideł

mechanizmu przesuwu karetki

103.

Widząc świecącą się kontrolkę operator:

powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte

może kontynuować pracę

może kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

104.

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

ruch wideł w dół

ruch wideł w górę

przechył masztu "na siebie"

przechył masztu "od siebie"

105.

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

ruch wideł w dół

ruch wideł w górę

ruch mechanizmu przechyłu masztu

ruch mechanizmu przesuwu karetki

106.

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

hamulec zasadniczy

hamulec postojowy

mechanizm ryglujący koła jezdne

odpowiedź a i b jest prawidłowa

107.

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

pedał hamulca nożnego

zwolnienie nacisku na dźwignię sterującą jazdę wózka

wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie

odpowiedź b i c jest prawidłowa

108.

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

siłowniki układu podnoszenia

łańcuchy nośne

karetka

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

109.

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

duplex

triplex

maszt z wolnym skokiem

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

110.

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

łącznik STOP

kabina wózka, pas bezpieczeństwa

podpory

przeciwwaga

111.

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

kabina wózka, pas bezpieczeństwa

łącznik STOP

stan zużycia opon

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

112.

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

z kołnierzem

koloru czerwonego

wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych

odpowiedź a i b jest prawidłowa

113.

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:

cięgnem nośnym

cięgnem przeciwślizgowym

cięgnem napędowym

żadnym z powyższych

114.

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

test wózki bydgoszcz

 

lampkę kontrolną świec żarowych

lampkę kontrolną ładowania

lampkę kontrolną ciśnienia oleju hydraulicznego

lampkę kontrolną oświetlenia

115.

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

lampkę sygnalizującą błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)

lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych

lampkę kontrolną ładowania akumulatora

odpowiedź a i b jest prawidłowa

116.

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

wskazania ogranicznika udźwigu wózka

lampkę kontrolną temperatury cieczy chłodzącej

lampkę kontrolną poziomu paliwa

lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora

117.

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

lampkę kontrolną - włączenia hamulca postojowego

lampkę kontrolną - awaria silnika

lampkę kontrolną - przeciążenie

lampkę kontrolną - nadmierna prędkość obrotowa silnika

118.

Zapalona lub migająca lampka kontrolna:

oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia

oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych

powinna być zapalona podczas pracy silnika

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

119.

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego

przestrzegać przepisów zakładowych

stosować się do właściwego diagramu udźwigu

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

120.

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:

konserwatora wózków jezdniowych

operatora wózków jezdniowych

producenta osprzętu wymiennego

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

121.

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:

zwiększa udźwig wózka

zmniejsza udźwig wózka

nie ma wpływu

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

122.

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:

urządzenie należy zgłosić do badania w UDT

urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badań w UDT

operator wykonuje próby z przeciążeniem

operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji

123.

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:

uruchomienie mechanizmu podnoszenia

uruchomienie mechanizmu przechyłu

uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

124.

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:

wytwórca nie zabronił takiej pracy

urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu

montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

125.

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

łącznik STOP

łącznik brzuszny

kontakt zluzowania łańcucha nośnego

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

126.

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

łącznik STOP

stacyjka

klawiatura kodów dostępu

odpowiedź b i c jest prawidłowa

127.

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły

maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł

wymiary zewnętrzne widły nośnej

symbol kontroli jakości

128.

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

0,5 t

2,5 t

5,0 t

12,0 t

129.

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

„skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry

brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia

głośną pracą pompy hydraulicznej

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

130.

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:

zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym

nadmierną korozja łańcucha układu podnoszenia

uszkodzoną rolka prowadzącą masztu

uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

131.

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:

wyciekiem zewnętrznym

niekontrolowanym opadaniem ładunku

„skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry

odpowiedz a i b jest prawidłowa

132.

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

maleje

wzrasta

temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju

pozostaje bez zmian

133.

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy

zawsze 1 raz w miesiącu

zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji

zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych

134.

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:

5% w czasie 10 min

5° w czasie 10 min

10° w czasie 10 min

brak ustalonych wytycznych

135.

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

100 mm w ciągu pierwszych 10 min

50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min

200 mm w ciągu pierwszych 10 min

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

136.

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

100 mm w ciągu pierwszych 10 min

50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min

200 mm w ciągu pierwszych 10 min

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

137.

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

50% obciążenia nominalnego

100% obciążenia nominalnego

110% obciążenia nominalnego

125% obciążenia nominalnego

138.

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi: 

100 mm

500 mm

2500 mm

próby nie wykonuje się

139.

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:

z obciążeniem nominalnym

z obciążeniem 50% nominalnego

bez obciążenia

z obciążeniem 125% nominalnego

140.

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:

próbę szczelności wewnętrznej

próbę zaworu przelewowego

ocenę szczelności zewnętrznej

wszystkie odpowiedzi są poprawne

141.

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:

sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami

bez obciążenia

wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

142.

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:

całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym

osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora

próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator

próbę z obciążeniem 125 %

143.

Akumulatory kwasowe można ładować:

w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia

tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym

w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym

wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych

144.

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:

nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane

musi być ogrzewane i musi posiadać wentylację

musi posiadać wentylację

brak jednoznacznych wytycznych

145.

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:

sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora

sprawdzenie poziomu elektrolitu

sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

146.

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

posiadać uprawnienia elektryczne SEP

przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji

posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków

posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków

147.

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

awaryjnego zatrzymania pracy wózka

normalnego zatrzymania pracy silnika

zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

148.

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:

zatrzymać wózek

przerwać pracę

opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

149.

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:

tylko podczas przeglądów konserwacyjnych

tylko w ramach przeglądów specjalnych

zawsze przed rozpoczęciem pracy

nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania

150.

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

deklaracja zgodności CE

instrukcja eksploatacji wózka

protokół z badań UDT

dyrektywa maszynowa

151.

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

zaleceń instrukcji eksploatacji wózka

wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji

preferencji operatora

wymagań właściciela terenu

152.

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:

poprawę właściwości jezdnych wózka

zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków

nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

153.

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością

jazda ze zbyt niskim ciśnieniem

manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni

wszystkie odpowiedzi są poprawne

154.

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:

poprawia właściwości jezdne wózka

nie ma żadnego wpływu na bezpieczną eksploatację

może spowodować utratę stateczności wózka

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

155.

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych

operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy

inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

156.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:

powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy

wstrzymuje pracę urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności

kontynuuje pracę zmniejszając prędkość jazdy

kontynuuje pracę zmniejszając prędkości poruszania się

157.

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik

może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy

nie musi podejmować żadnych działań

odpowiedź b i c jest prawidłowa

158.

Po zakończeniu pracy operator powinien:

upewnić się, że widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia

uruchomić hamulec postojowy

wcisnąć łącznik STOP

odpowiedź a i b jest prawidłowa

159.

Sprawne dźwignie sterujące:

po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych

mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą

powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami

odpowiedź a i c jest prawidłowa

160.

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

instrukcja obsługi wózka

ustawa o dozorze technicznym

dyrektywa maszynowa

wewnętrzne przepisy zakładowe

161.

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

instrukcji obsługi wózka

ustawie o dozorze technicznym

wytycznych inspektora BHP

162.

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

pozycja masztu nie ma znaczenia

przechylony „na siebie”

przechylony „od siebie”

pionowej

163.

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia

z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia

bez ładunku

bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym

164.

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

wstrzymać eksploatację urządzenia

poinformować przełożonego

kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy

odpowiedź a i b jest prawidłowa

165.

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca

wstrzymać eksploatację urządzenia

poinformować Urząd Dozoru Technicznego

kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności

166.

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy

wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić przełożonego

wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić inspektora UDT

odpowiedź b i c jest prawidłowa

167.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy

zgłasza awarię do UDT

wstrzymuje eksploatację urządzenia i powiadamia przełożonego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

168.

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

do przodu

do tyłu

w obu kierunkach

hamulec sprawdza tylko konserwator

169.

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji

raz na miesiąc

raz na tydzień

zawsze przed rozpoczęciem pracy

170.

Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

zawsze załączyć hamulec postojowy

załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu

unieść widły na maksymalną wysokość

przechylić maszt w pozycję "na siebie"

171.

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia

sprawdzenie stanu rolek prowadzących

sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki

wszystkie odpowiedzi są poprawne

172.

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu

poruszać się z masztem przechylonym „na siebie”

transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób

manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się

173.

Ładunek należy transportować:

na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność

na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża

na dowolnej wysokości

na wysokości ok 90 cm

174.

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

porusza się przodem

porusza się tyłem

zachowuje szczególną ostrożność

odpowiedź b i c jest prawidłowa

175.

Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

korzysta z pomocy drugiej osoby

porusza się przodem

porusza się tyłem

odpowiedź a i b jest prawidłowa

176.

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:
176

zabronione

dozwolone

dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalną wysokość

177.

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

jechać tyłem

jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach

poruszać się z bezpieczną prędkością

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

178.

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

unikać gwałtownych skrętów

przewozić ładunek na wysokości transportowej

dostosować prędkość jazdy do panujących warunków

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

179.

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:

w dół

w górę

poziomo

pozycja nie ma znaczenia

180.

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

detektora gazu

specjalnego środka

wody mydlanej

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

181.

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10 ⁰C :

jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora

jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności

jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

182.

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30 ⁰C :

jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora

jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowaną kabinę operatora

jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala,

183.

W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:

1320 kg

1100 kg

2700 kg

2200 kg

184.

W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:

gniazdo 1

gniazdo 2

gniazdo 3

gniazdo 4

185.

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału

masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału

wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku

odpowiedź a i c jest prawidłowa

186.

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:

jechać tyłem

jechać przodem wychylając się poza obrys wózka

jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby

odpowiedź a i c jest prawidłowa

187.

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

na masę i wymiary baterii

na pojemność baterii

na dane adresowe producenta baterii

odpowiedzi a i b są prawidłowe

188.

Przyczyną utraty stateczności wózka może być:

zbyt niskie ciśnienie w oponach

szybka jazda w zakrętach

gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

189.

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

w ustawie o dozorze technicznym

w protokole badania wystawionym przez UDT

w decyzji zezwalającej na eksploatację

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

190.

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

układu hydraulicznego

układu hamulcowego

układu kierowniczego

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

191.

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu

zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego

sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

192.

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą operator powinien sprawdzić:

kąt nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień

nośność rampy

ciężar ładunku oraz masę własną wózka

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

193.

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

przestrzegać przepisów BHP

stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka

przestrzegać instrukcji obsługi wózka

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

194.

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

w instrukcji eksploatacji wózka

na tabliczce znamionowej wózka

na diagramie udźwigu

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

195.

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:

zapoznać się z zakresem pracy

określić masę transportowanego ładunku

sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

196.

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT

jest dozwolona bez dodatkowych wymagań

jest zabroniona

jest dozwolona za zgodą właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań

197.

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)

pozostaje w kabinie

utrzymuje pozycję siedzącą trzymając się mocno kierownicy

odpowiedź b i c jest prawidłowa

198.

W chwili wywracania się wózka należy:

niezwłocznie wyskoczyć z kabiny

ostro zahamować

skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

199.

Wózek może stracić stateczność na skutek:

podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka

wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy

zawracania wózkiem na wzniesieniu

wszystkie powyżej są prawidłowe

200.

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:

3 cm

3 mm

3%

10%

201.

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:

3% całkowitej ilości płytek

6 sztuk na długości 30 ogniw

1 sztuka na każdy metr łańcucha

0

202.

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

57 mm przy grubości nominalnej 60 mm

36 mm przy grubości nominalnej 40 mm

zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

203.

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

27 mm przy grubości nominalnej 30 mm

57 mm przy grubości nominalnej 60 mm

25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

204.

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

55 mm przy grubości nominalnej 60 mm

40 mm przy grubości nominalnej 60 mm

zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

205.

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

45 mm przy grubości nominalnej 50 mm

50 mm przy grubości nominalnej 60 mm

zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

206.

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:

1 cm

3%

3 stopnie

0 stopni

207.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

4836 mm

4030 mm

3100 mm

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

208.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

3100 mm

4836 mm

4030 mm

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

209.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

3510 mm

4212 mm

2700 mm

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

210.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

4212 mm

2700 mm

3520 mm

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

211.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

2600 mm

3380 mm

4056 mm

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

212.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

4056 mm

2600 mm

3380 mm

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

213.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

3640 mm

4368 mm

2800 mm

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

214.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

2800 mm

3640 mm

4368 mm

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

215.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:

2350 mm

3300 mm

1400 mm

1300 mm

216.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

700 mm

1200 mm

4500 mm

1800 mm

217.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

Regał 1

Regał 2

Regał 3

wszystkie odpowiedzi są poprawne

218.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

Regał 1

Regał 2

Regał 3

wszystkie odpowiedzi są poprawne

219.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

Regał 1

Regał 2

Regał 3

odpowiedź a i b jest prawidłowa

220.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

5940 mm

7890 mm

3600 mm

4500 mm

221.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

5940 mm

7890 mm

3600 mm

4500 mm

222.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

4860 mm

8820 mm

7070 mm

10820 mm

223.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

4860 mm

5660 mm

7070 mm

10820 mm

224.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:

1300 kg

1500 kg

1700 kg

2000 kg

225.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 , 7 m:

1400 kg

1200 kg

1000 kg

1300 kg

226.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:

4,5 t

4,0 t

3,5 t

3,0 t

227.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:

2,5 t

3,5 t

4,5 t

3,0 t

228.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

1300 kg

1400 kg

1600 kg

2300 kg

229.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:

1500 kg

2000 kg

2300 kg

2500 kg

230.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

1100 kg

1450 kg

1800 kg

2300 kg

231.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

1500 kg

2000 kg

2300 kg

1800 kg

232.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

2695 kg

3185 kg

3500 kg

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

233.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:

2695 kg

3500 kg

3185 kg

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

234.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:

2400 kg

3600 kg

3500 kg

1500 kg

235.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:

3300 kg

4000 kg

3400 kg

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

236.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:

4000 kg

2700 kg

3400 kg

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

237.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B: 

3400 kg

2900 kg

2700 kg

3600 kg

238.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

2900 kg

3600 kg

3400 kg

3200 kg

239.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

1000 kg

1200 kg

1500 kg

2300 kg

240.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

1600 kg

1900 kg

2300 kg

2500 kg

241.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

400 kg

600 kg

1500 kg

2000 kg

242.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

400 kg

600 kg

1500 kg

2000 kg

243.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

1400 kg

1255 kg

1040 kg

840 kg

244.

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

1400 kg

1255 kg

1040 kg

840 kg

245.

Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym

podwyższonej temperaturze silnika

zbyt niskim ciśnieniu oleju

odpowiedź a i c jest prawidłowa

Twoje dane

ODEKA Szkolenia Zawodowe, kurs wózki widłowe, kurs elektryka ul. Toruńska 288, 85-880 Bydgoszcz
tel. 608044008, e-mail: biuro@uprawnienia.com