Kurs wózki widłowe bydgoszcz
biuro@uprawnienia.com
tel. 608044008 - Bydgoszcz 52 322 92 58

Szukaj:

Suwnice ogólnego przeznaczenia

 

1.

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora

ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu

deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2.

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB

zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków

wszystkie odpowiedzi są poprawne

3.

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

określa konserwator urządzenia

określa w protokole inspektor wykonujący badanie

wszystkie odpowiedzi są poprawne

4.

Dozorem technicznym nazywamy:

określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa p

instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

Urząd Dozoru Technicznego

UDT, WDT, TDT

5.

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

6.

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

modernizacja urządzenia technicznego

naprawa urządzenia technicznego

usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

wytworzenie nowego urządzenia

7.

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

w niewielkim zakresie kompetentny operator

8.

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

całkowita, częściowa, ograniczona

pełna, ograniczona, uproszczona

pełna, cykliczna, sporadyczna

UDT, WDT, TDT

9.

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10.

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii

urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego

wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11.

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia

przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe

urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację

wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12.

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

otrzymuje pisemne upomnienie

otrzymuje zalecenia pokontrolne

podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

odpowiedź a i b jest prawidłowa

13.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

wystawia mandat karny

pisemnie poucza eksploatującego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

14.

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15.

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

eksploatującego urządzenie techniczne

inspektora bhp

Państwową Inspekcję Pracy

16.

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

żurawie o udźwigu do 3,2 t

wciągniki i wciągarki oraz suwnice

wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome

zawiesia transportowe

17.

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

przenośniki kabinowe i krzesełkowe

układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych

wyciągi towarowe i wyciągi statków

wszystkie odpowiedzi są poprawne

18.

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

każda usterka UTB

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19.

Nieszczęśliwy wypadek to:

nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy

nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji

każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

20.

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

uzgodnienia z przełożonym

uzgodnienia ze służbą BHP

jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21.

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

eksploatujący urządzenie techniczne

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Państwowa Inspekcja Pracy

inspektor UDT

22.

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji

pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)

zakładowe służby utrzymania ruchu

odpowiedź a i b jest prawidłowa

23.

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia

uprawniony operator

wyznaczony pracownik eksploatującego

konserwator urządzenia technicznego

24.

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

po naprawie urządzenia technicznego

po każdej zmianie eksploatującego

25.

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

ograniczonym

pełnym

uproszczonym

wszystkie odpowiedzi są poprawne

26.

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27.

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

mieć ukończone 18 lat

posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe

posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28.

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

urządzenie jest niesprawne

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29.

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

w instrukcji eksploatacji urządzenia

w ustawie o dozorze technicznym

w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

odpowiedź a i c jest prawidłowa

30.

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

w ustawie o dozorze technicznym

w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia

w dzienniku konserwacji

31.

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia

wykonywanie napraw urządzenia

wszystkie odpowiedzi są poprawne

32.

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33.

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

instrukcję eksploatacji urządzenia

decyzję i protokół z wykonanych czynności

deklarację zgodności CE

wszystkie odpowiedzi są poprawne

34.

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

operator w ramach posiadanych umiejętności

konserwator

zakład uprawniony

eksploatujący

35.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

obsługujący urządzenie

producent urządzenia

zakładowy inspektor BHP

inspektor UDT

36.

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

instrukcji eksploatacji urządzenia

ustawie o dozorze technicznym

dzienniku konserwacji

protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37.

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

wykonuje próby statyczną i dynamiczną

wykonuje próby ruchowe urządzenia

odpowiedź a i c jest prawidłowa

38.

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego

inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu

pracodawca na podstawie zdanego egzaminu

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39.

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

jest zabronione

jest dopuszczalne

jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego

jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40.

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

po każdym usunięciu usterki przez konserwatora

po wymianie cięgien nośnych

raz na rok

po wypadku na urządzeniu

41.

Obowiązki obsługującego określone są:

w instrukcji eksploatacji urządzenia

w dzienniku konserwacji

w ustawie o dozorze technicznym

wszystkie odpowiedzi są poprawne

42.

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

pracownika serwisu producenta

operatora

43.

Jednostką dozoru technicznego jest:

Urząd Dozoru Technicznego

Wojskowy Dozór techniczny

Transportowy dozór Techniczny

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44.

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Rzeczypospolitej Polskiej

Unii Europejskiej

nie mają określonego obszaru ważności

krajów strefy Schengen

45.

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

instrukcji eksploatacji producenta

przepisów BHP

przepisów wewnątrzzakładowych

wszystkie odpowiedzi są poprawne

46.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe

wszystkie odpowiedzi są poprawne

47.

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB

podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB

terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

informacji o sposobie obsługi urządzenia

48.

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne

treść aktualnych aktów prawnych

wykaz uprawnionych operatorów

49.

Decyzja wydana przez UDT:

nie podlega odwołaniu

może zostać zmieniona przez inspektora PIP

podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

każda odpowiedź jest niepoprawna

50.

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

ukończyła 18 lat

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych

wszystkie odpowiedzi są poprawne

51.

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora

oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia

informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia

sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

52.

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

są ważne bezterminowo

są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie

są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

są ważne przez okres 15 lat

53.

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

podlega ukaraniu mandatem karnym

nie podlega karze

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54.

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku

podlega wyłącznie karze grzywny

podlega karze więzienia

55.

Instrukcja eksploatacji to:

zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

wszystkie odpowiedzi są poprawne

56.

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela

jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych

od osób po 60 roku życia

57.

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy

wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58.

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia

zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia

stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

odpowiedź a i c jest prawidłowa

59.

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

ważne na terenie Unii Europejskiej

ważne z dowodem tożsamości

bezterminowe

wszystkie odpowiedzi są poprawne

60.

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku

zabezpieczyć miejsce zdarzenia

powiadomić przełożonego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

61.

Obsługującemu nie wolno:

podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

kontrolować stanu technicznego urządzenia

stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62.

Formami dozoru technicznego są:

dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne

UDT, TDT, WDT

wszystkie odpowiedzi są poprawne

63.

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

jest zabronione

jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji

jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64.

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko

jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń

jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń

nie jest nigdy dopuszczalna

65.

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

zawsze niedozwolone

dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku

dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5

dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66.

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem

dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10

dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67.

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

właściciel urządzenia

UDT, TDT, WDT

PIP

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68.

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej

bezpośrednio po egzaminie

w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej

listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69.

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

tylko w formie papierowej

w formie elektronicznej lub papierowej

tylko w formie elektronicznej

przez obsługującego

70.

Instrukcja stanowiskowa:

jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia

stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy

nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71.

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy

może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia

może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72.

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

na pisemny wniosek obsługującego

automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia

na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73.

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

maksymalną wysokością podnoszonego ładunku

maksymalną objętością podnoszonego ładunku

maksymalną masą podnoszonego ładunku

iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74.

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

800 kg

900 kg

1000 kg

1100 kg

75.

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

800 kg

1000 kg

1100 kg

900 kg

76.

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

800 kg

1000 kg

1100 kg

1200 kg

77.

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku

przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość

dokumentacji przewozowej i magazynowej

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78.

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

w instrukcji eksploatacji

na tabliczce znamionowej

na urządzeniu technicznym

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79.

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

kg

Pa

mth

mm

80.

Łącznik suwnicy:

powinien znajdować się na moście suwnicy

może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP”

powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym

powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym

81.

Łapy oporowe to:

elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów

elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi

elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem

elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska

82.

Zgarniacze to:

elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów

elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy

elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem

elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska

83.

Kleszcze szynowe to:

elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów

elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy

elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem

elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska

84.

Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarką?

wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły

wciągnik - zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa

nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

85.

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

zgarniacze szynowe

łapy oporowe

silniki mechanizmów suwnicy

łączniki krańcowe

86.

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

łapy oporowe

rezystory rozruchowe

łączniki STOP

hamulce bezpieczeństwa

87.

Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

reduktor

wciągnik

wciągarka

dźwigar

88.

Gdzie montowane są łapy oporowe?

na podeście suwnicy

do pasa dolnego czołownicy

na końcach torowiska

na opornikach/rezystorach rozruchowych

89.

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

zgodnie z dokumentacją producenta

minimum 4

więcej niż 3

4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

90.

Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

zasilania silników jazdy

sterowania suwnicy

zasilania suwnicy

oświetlenia suwnicy

91.

Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

czołownice i dźwigary

odboje i dźwigary

liny nośne oraz zblocze hakowe

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

92.

Do czego służy blokada zerowa?

uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej

powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej

uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny

zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy

93.

W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

automatyczne

taśmowe

trzy hamulce bębnowe

minimum dwa hamulce tarczowe

94.

Łącznik STOP:

rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy

jest łącznikiem bezpieczeństwa

rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego

musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu

95.

„Łącznik suwnicy” powinien znajdować się:

na moście suwnicy

w kabinie sterowniczej

w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym

w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej

96.

Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe

zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe

zderzaki, odboje, barierki ochronne

wszystkie odpowiedzi są poprawne

97.

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu

zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony

zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony

zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe

98.

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

5%

3%

10%

7%

99.

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

2%

5%

7%

10%

100.

Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe

odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe

zderzaki, łapy oporowe, hamulce

zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe

101.

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

do 3%

10% ale nie więcej niż 5mm

do 15%

do 7%

102.

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

tak

nie

zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)

nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe

103.

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

tak

nie

tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m

w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe

104.

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?

zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników

blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie

zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych

tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy

105.

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy

bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych

w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne

wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

106.

Zderzaki suwnicy to:

nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska

mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy

zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

107.

Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu

podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielką wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu

zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego

zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego

108.

Zadaniem łapy oporowej jest:

zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy

zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru

zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny

zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego

109.

Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby

samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania

wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych

pracę suwnicą w przypadku wykrycia braku zerowania

110.

Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcję suwnicy

chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy

do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy

do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnicą podczas silnego wiatru

111.

Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:

wspornikową

bramową

natorową z wysięgnicą

półbramową

112.

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia

ułatwia pracę operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie

służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny

wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

113.

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

suwnica posiada udźwig nominalny 10 t

suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t

suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia

udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t

114.

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu

blokada ta oznacza, że przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk "X"

blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnicą z dwóch miejsc jednocześnie

blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej

115.

Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

ustawiania suwnicy równolegle na torowisku

sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy

sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy

sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy

116.

Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

łapa oporowa

łącznik krańcowy

odbój

zderzak

117.

Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

10 t

13,2 t

3,2 t

przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t

118.

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy

wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach

wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

119.

Czołownica to element:

suwnicy

wciągnika

wciągarki

zblocza hakowego

120.

O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy mają za zadanie:

zatrzymać suwnicę przed najechaniem na przeszkodę lub inną suwnicę

zapobiec przeciążeniu suwnicy

nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s

uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalną

121.

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych

wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy

natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych

aktywowaniu hamulca awaryjnego

122.

W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

łączniki krańcowe

układ antykolizyjny

ograniczniki obciążeniowe

ograniczniki zwalniania ruchów

123.

Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego

w kabinie suwnicy

przed wejściem na halę, w której pracuje suwnica

na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

124.

Skrót GNP oznacza:

Graniczna Nominalna Prędkość

ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze

Gniazdo Niskiego Prądu

Grupa Natężenia Pracy

125.

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

przywiązywanie zawiesi do haka

zapadka zabezpieczająca

przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia

zawiesie sztywne czyli trawersa

126.

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

żółtym

dowolnym

czerwonym

czarno-żółtym

127.

Dźwigar suwnicy to:

maksymalna masa ładunku, jaką może podnieść suwnica

belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy

zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej

element podporowy podtorza lub torowiska

128.

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego

haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe

haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa

haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami

129.

W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

w suwnicach z wciągarką linową

w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne

łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach

we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

130.

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

5 cm

10 cm

20 cm

15 cm

131.

Zderzaki suwnicy montowane są:

na końcu toru jezdnego

na czołownicach

na dźwigarach

na podłużnicach

132.

Jaka jest dopuszczalną liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

0

1

2

10%

133.

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

ogranicznik udźwigu

łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia

sprzęgło cierne przeciążeniowe

wszystkie odpowiedzi są poprawne

134.

Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

suwnicą można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia

suwnicą można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, że wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony

każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t

udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t

135.

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

udźwig

wysokość podnoszenia

prędkość ruchów roboczych

wszystkie odpowiedzi są poprawne

136.

Sprawdzenie blokady zerowej:

przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP

przeprowadza się z obciążeniem znamionowym

nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania - blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni

wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach

137.

Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

łącznik główny suwnicy musi być załączony

przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany

ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego

musi być wciśnięty przycisk STOP

138.

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnicę podczas pracy?

tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy

tak, na pisemne polecenie przełożonego

tak, ale sporadycznie

nie, jest to zabronione

139.

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

tak, po upewnieniu się że zawiesie nie wypadnie

nie, nigdy

tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa

tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

140.

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków

jest absolutnie niedopuszczalne

jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg

nie zapewnia ciągłości kinematycznej, więc jest niedozwolone

141.

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

w kabinie pojazdu

na podstawie ładunkowej pojazdu

w dowolnym miejscu zakładu pracy

poza strefą pracy suwnicy

142.

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem

za wszelką cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników

wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnicą lub wciągnikiem

odłożyć go natychmiast na podłoże

143.

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

1000 kg

4,5 - 5,0 t

1,0 t

7,5 - 7,9 t

144.

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

podniesiemy suwnicą o udźwigu co najmniej 0,5 t

podniesiemy suwnicą o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony

należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

145.

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku

wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych

wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy

wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

146.

Ładunki wolno składować:

w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że gabaryty ładunku na to pozwalają

na drogach transportowych

tylko w miejscach do tego przeznaczonych

w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

147.

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

tylko blach ferromagnetycznych

tylko tafli szkła

blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła

wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej

148.

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

szczęki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane

po zluzowaniu hamulca odległość między okładzinami ciernymi a tarczą hamulcową jest jednakowa i nie większa niż podana w dokumentacji

przy zaciśniętych szczękach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%

ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości

149.

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:

na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny

na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania

na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania

na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

150.

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

pęknięcie

rozwarcie gardzieli haka

zmniejszenie przekroju w części chwytnej

wszystkie odpowiedzi są poprawne

151.

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

z obciążeniem nominalnym

bez obciążenia

z obciążeniem 110%

z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy

152.

Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany

można pracować tylko do czasu wymiany liny na nową

można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone

należy natychmiast zakończyć pracę

153.

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

zawiesia łańcuchowego

zawiesia linowego

zawiesia pasowego

trawersy specjalistycznej

154.

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

zawiesia łańcuchowego

zawiesia linowego

zawiesia pasowego

trawersy specjalistycznej

155.

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

zawiesia łańcuchowego

zawiesia linowego

zawiesia pasowego

trawersy specjalistycznej

156.

Trawersa służy do:

podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy

podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione

podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia

wszystkie odpowiedzi są poprawne

157.

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

20,0 t

25,2 t

30,0 t

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

158.

Skrót DOR oznacza:

dopuszczalne obciążenie robocze

dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kącie wierzchołkowym alfa 120°

dozwolona obsługa ręczna

dokumentacja techniczno-ruchowa

159.

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone

tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %

wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego

tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

160.

Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

Ilość wykorzystanych cięgien

dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia

kąt rozwarcia cięgien

wszystkie odpowiedzi są poprawne

161.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

6,0 t

5,0 t

7.0 t

3,5 t

162.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

2,0 t

5,0 t

7,0 t

10,0 t

163.

Na rysunku pokazana jest:

tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego

tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg

tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg

odpowiedź a i c jest prawidłowa

164.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat α) dla zawiesia dwucięgnowego:

 

100°

90°

70°

50°

165.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat α) dla zawiesia dwucięgnowego:

120°

90°

70°

50°

166.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego:

70%

90%

110%

50%

167.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego:

70%

90%

110%

50%

168.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

1

1,4

0,8

2

169.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

1

1,4

0,8

2

170.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

1

1,4

0,8

2

171.

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

Rys A

Rys B

Obydwa sposoby są poprawne

Obydwa sposoby są niepoprawne

172.

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

Rys A

Rys B

Obydwa sposoby są poprawne

Obydwa sposoby są niepoprawne

173.

Poniższy rysunek przedstawia:

osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych

element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych

zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

174.

Poniższy rysunek przedstawia:

zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych

chwytak kleszczowy do przeładunku złomu

zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych

element kleszczy szynowych

175.

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

podnoszenia arkuszy blach stalowych

podnoszenia prętów stalowych

podnoszenia elementów betonowych

podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

176.

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

176

podnoszenia elementów betonowych

podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

podnoszenia arkuszy blach stalowych

podnoszenia prętów stalowych

177.

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

hakowy

obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)

zakładowe służby BHP

odpowiedź a i b jest prawidłowa

178.

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

co 30 dni

co 2 miesiące

nie podlegają przeglądom okresowym

zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

179.

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

rodzaju przenoszonego materiału

dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania

warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza

odpowiedź a i c jest prawidłowa

180.

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR

w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie

dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod kątem jego zużycia

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

181.

Zawiesie to:

element umożliwiający transportowanie ładunku

element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem

element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku

wszystkie odpowiedzi są poprawne

182.

Zawiesia możemy podzielić:

ze względu na materiał, z którego zostały wykonane

ze względu na ilość cięgien nośnych

ze względu na rodzaj cięgien

wszystkie odpowiedzi są poprawne

183.

DOR zawiesia pasowego można określić:

testując wytrzymałość ciężarem próbnym

mierząc grubość pasa

sprawdzając informację na identyfikatorze/etykiecie

wszystkie odpowiedzi są poprawne

184.

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

jest zabroniona

jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka

jest dopuszczalna za zgodą konserwatora

185.

Zawiesia łańcuchowe:

mogą być zakończone wyłącznie hakiem

mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szeklę

mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia

nie wymagają konserwacji

186.

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:

120°

100°

nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

90°

187.

Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:

120°

60°

uwzględnia się wyłącznie kąt α

nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

188.

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

Rys A

Rys B

Rys C

Rys D

189.

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

Rys A

Rys B

Rys C

Rys D

190.

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

Rys A, B, C

Rys A, B, D

Rys A, C, D

Rys A, B, C, D

191.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

120%

90%

70%

10%

192.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

120%

90%

70%

50%

193.

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%

rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%

rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%

wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

194.

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic

5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic

10 % splotek

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

195.

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

pęknięcie splotki w linie

miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny

deformacja w kształcie koszyka

wszystkie odpowiedzi są poprawne

196.

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:

dopuszczalne obciążenie robocze rośnie

dopuszczalne obciążenie robocze maleje

dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy

kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

197.

Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:

są sobie zawsze równe

kąt α stanowi połowę kąta β

kąt β stanowi połowę kąta α

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

198.

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami

nie wolno stosować zawiesi pasowych

należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa

stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

199.

Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

wartością zależną od udźwigu dźwignicy

wartością zmienną i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia

zależna od masy transportowanego ładunku

wartością stałą

200.

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

dopuszczalne ale w krótkim czasie

jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia

zabronione

dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

201.

Poniższy rysunek przedstawia:

cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego

cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m

cechę zawiesia specjalnego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

202.

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

8,4 t

6,0 t

10,0 t

8,0 t

203.

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi:

10,0 t

8,4 t

6,0 t

4,0 t

204.

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi:

8,4 t

8,0 t

6,0 t

4,0 t

205.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

A

B

C

D

206.

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać:

12000 kg

9000 kg

6000 kg

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

207.

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać:

12000 kg

9000 kg

6000 kg

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

208.

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać:

12000 kg

9000 kg

6000 kg

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

209.

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać:

12000 kg

9000 kg

6000 kg

nie wolno podnosić

210.

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

6 t

8,4 t

12 t

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

211.

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

6 t

8,4 t

12 t

odpowiedź a i b jest prawidłowa.

212.

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

7 t

8,4 t

12 t

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

213.

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

RYS. 1

RYS. 2

RYS. 3

RYS. 4

214.

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

RYS. 1

RYS. 2

RYS. 3

RYS. 4

215.

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

RYS. 1

RYS. 2

RYS. 3

RYS. 4

216.

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

RYS. 1

RYS. 2

RYS. 3

RYS. 4

217.

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

RYS. 1

RYS. 2

RYS. 3

RYS. 4

218.

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

RYS. 1 i RYS. 2

RYS. 2 i RYS. 3

RYS. 3 i RYS 4

RYS. 4 i RYS 1

219.

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:

kąt rozwarcia cięgien zawiesia

maksymalny kąt wierzchołkowy

wartość określającą udźwig zawiesia

DOR zawiesia

220.

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:

długość zawiesia

kąt odchylenia cięgien od pionu

zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

221.

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku

długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°

zawiesie musi posiadać czytelną cechę znamionową

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

222.

Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnicą powinien:

przeprowadzić próbę dynamiczną z obciążeniem 110% udźwigu

sprawdzić skok luzownika hamulca

zmierzyć rozwarcie gardzieli haka

sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował

223.

W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

zabezpieczyć teren

powiadomić przełożonego

wyłączyć zasilanie suwnicy

wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

224.

Obsługującemu zabrania się:

wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy

przenoszenia ładunków nad ludźmi

pracy w trakcie opadów deszczu

kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcją

225.

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

należy wyłącznie do obowiązków konserwatora

należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy

przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT

należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

226.

Próbę hamulca przeprowadza się:

przed rozpoczęciem pracy suwnicą

tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT

tylko po wymianie liny

tylko w obecności konserwatora

227.

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

należy niezwłocznie wstrzymać pracę suwnicą

linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami

można ją używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów

można ją eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

228.

Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

należy przerwać pracę

można kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności

można kontynuować pracę ale należy zmniejszyć udźwig o połowę

można ją eksploatować na pisemne polecenie przełożonego

229.

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego b

z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego

bez ciężaru

z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

230.

Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

ogranicznik udźwigu

łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP”

łapa oporowa

łącznik krańcowy

231.

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe :

pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu

pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości

możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku

podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy

232.

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m

udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t

udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

233.

Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?

suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie

suwnica posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie przeciążyć o 5 t

suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i nie można nimi pracować jednocześnie

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

234.

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

do 1,0 m pod warunkiem, że osoba ma kask na głowie

jest to niedopuszczalne

jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem

w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

235.

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie

jest to niedopuszczalne

200 cm

w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

236.

W jakim celu stosuje się blokadę zerową nastawników?

blokada zerowa zabezpiecza suwnicę przed nieautoryzowanym użyciem

blokadę zerową stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem

blokada zerowa zabezpiecza suwnicę przed zbyt silnym wiatrem

zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku

237.

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

hakowy trzyma ładunek ręką

operator trzyma ładunek ręką

przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku

wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

238.

Kiedy powinno stosować się trawersę?

jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki

jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°

jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami

wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

239.

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

można, za zgodą kierownika zakładu

nie wolno

można, po uzgodnieniu z hakowym

można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

240.

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

można, bo ładunek nigdy nie spadnie

można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednią strefę niebezpieczną

nie wolno

należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych

241.

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

w żadnym przypadku nie wolno podnosić

można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji

można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy

można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia

242.

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

jest zabronione

jest dozwolone za zgodą i na polecenie kierownika zakładu

jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy

jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia

243.

Sygnał „STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

wyłącznie hakowy

wyłącznie sygnalista

dowolna osoba

wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

244.

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

sposób zawieszenia nie ma znaczenia

tak, aby jedna gardziel była obciążona

tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona

tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

245.

Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

mechanizmu jazdy mostu

mechanizmu jazdy wózka

mechanizmu podnoszenia

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

246.

Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

podnieść przenoszony ładunek na taką wysokość, żeby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia

podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego "Góra" i sprawdzić, czy te osoby mają założone kaski

ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować pracę

wstrzymać wykonywaną operację do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

247.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

zapoznać się z dokumentacją producenta i przeprowadzić regulację

przerwać pracę i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji

kontynuować pracę, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym

kontynuować pracę aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu

248.

Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

opuścić hak do zetknięcia się z podłożem

podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego

ustawić suwnicę w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego

podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

249.

Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

oznacza to awarię hamulca mechanizmu podnoszenia

oznacza to chwilową obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie

jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia

w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna

250.

Kojarzenie ruchów suwnicy to:

próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka

umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku

podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic

jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

251.

Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek

prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczną, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża

oszacować masę ładunku

poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego

252.

Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

tylko po zakończeniu pracy

przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego

każdorazowo przy podnoszeniu ładunku

jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany

253.

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

1x z szybką prędkością

2x, (1x wolno i 1x szybko)

nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych

suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe

254.

Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe

nie

tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko

w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane

255.

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczną masę

tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczającą udźwigu nominalnego urządzenia

tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP

nie, nie może

256.

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 45°

tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 60°

tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kąt wynosi 120°

nie może podnosić ładunku

257.

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informację o silnych wiatrach lub o nadciągającej burzy

zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru

nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora

zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania

258.

Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera

nie wolno przewozić ładunków

wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

259.

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

odmówić wykonania pracy

skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)

najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc

oszacować drogę transportową, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

260.

Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym

ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycją zerową

niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej

złego stanu izolacji przewodów elektrycznych

261.

Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

wysokości na jakiej transportowany jest ładunek

prędkości z jaką transportowany jest ładunek

wysokości i prędkości z jaką transportowany jest ładunek

wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa

Twoje dane

ODEKA Szkolenia Zawodowe, kurs wózki widłowe, kurs elektryka ul. Toruńska 288, 85-880 Bydgoszcz
tel. 608044008, e-mail: biuro@uprawnienia.com