Kurs wózki widłowe bydgoszcz
biuro@uprawnienia.com
tel. 608044008 - Bydgoszcz 52 322 92 58

Szukaj:

Podesty przejezdne

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome przejezdne.

1.

 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora

ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu

deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2.

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB

zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków

wszystkie odpowiedzi są poprawne

3.

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

określa konserwator urządzenia

określa w protokole inspektor wykonujący badanie

wszystkie odpowiedzi są poprawne

4.

Dozorem technicznym nazywamy:

określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa p

instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

Urząd Dozoru Technicznego

UDT, WDT, TDT

5.

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

6.

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

modernizacja urządzenia technicznego

naprawa urządzenia technicznego

usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

wytworzenie nowego urządzenia

7.

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

w niewielkim zakresie kompetentny operator

8.

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

całkowita, częściowa, ograniczona

pełna, ograniczona, uproszczona

pełna, cykliczna, sporadyczna

UDT,WDT,TDT

9.

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10.

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii

urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego

wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11.

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia

przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe

urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację

wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12.

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

otrzymuje pisemne upomnienie

otrzymuje zalecenia pokontrolne

podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

odpowiedź a i b jest prawidłowa

13.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

wystawia mandat karny

pisemnie poucza eksploatującego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

14.

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15.

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

eksploatującego urządzenie techniczne

inspektora bhp

Państwową Inspekcję Pracy

16.

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

żurawie o udźwigu do 3,2 t

wciągniki i wciągarki oraz suwnice

wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome

zawiesia transportowe

17.

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

przenośniki kabinowe i krzesełkowe

układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych

wyciągi towarowe i wyciągi statków

wszystkie odpowiedzi są poprawne

18.

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

każda usterka UTB

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach

nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19.

Nieszczęśliwy wypadek to:

nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy

nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji

każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

20.

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

eksploatujący urządzenie techniczne

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Państwowa Inspekcja Pracy

inspektor UDT

21.

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji

pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)

zakładowe służby utrzymania ruchu

odpowiedź a i b jest prawidłowa

22.

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia

uprawniony operator

wyznaczony pracownik eksploatującego

konserwator urządzenia technicznego

23.

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

po naprawie urządzenia technicznego

po każdej zmianie eksploatującego

24.

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

ograniczonym

pełnym

uproszczonym

wszystkie odpowiedzi są poprawne

25.

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

26.

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

mieć ukończone 18 lat

posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe

posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27.

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

urządzenie jest niesprawne

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28.

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

w instrukcji eksploatacji urządzenia

w ustawie o dozorze technicznym

w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

odpowiedź a i c jest prawidłowa

29.

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

w ustawie o dozorze technicznym

w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia

w dzienniku konserwacji

30.

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia

wykonywanie napraw urządzenia

wszystkie odpowiedzi są poprawne

31.

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

32.

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

instrukcję eksploatacji urządzenia

instrukcję eksploatacji urządzenia

deklarację zgodności CE

wszystkie odpowiedzi są poprawne

33.

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

operator w ramach posiadanych umiejętności

konserwator

zakład uprawniony

eksploatujący

34.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

obsługujący urządzenie

producent urządzenia

zakładowy inspektor BHP

inspektor UDT

35.

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

instrukcji eksploatacji urządzenia

ustawie o dozorze technicznym

dzienniku konserwacji

protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

36.

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

wykonuje próby statyczną i dynamiczną

wykonuje próby ruchowe urządzenia

odpowiedź a i c jest prawidłowa

37.

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego

inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu

pracodawca na podstawie zdanego egzaminu

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

38.

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

jest zabronione

jest dopuszczalne

jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego

jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

39.

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

po każdym usunięciu usterki przez konserwatora

po wymianie cięgien nośnych

raz na rok

po wypadku na urządzeniu

40.

Obowiązki obsługującego określone są:

w instrukcji eksploatacji urządzenia

w dzienniku konserwacji

w ustawie o dozorze technicznym

wszystkie odpowiedzi są poprawne

41.

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

pracownika serwisu producenta

operatora

42.

Jednostką dozoru technicznego jest:

Urząd Dozoru Technicznego

Wojskowy Dozór techniczny

Transportowy Dozór Techniczny

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

43.

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Rzeczypospolitej Polskiej

Unii Europejskiej

nie mają określonego obszaru ważności

krajów strefy Schengen

44.

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

instrukcji eksploatacji producenta

przepisów BHP

przepisów wewnątrzzakładowych

wszystkie odpowiedzi są poprawne

45.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe

wszystkie odpowiedzi są poprawne

46.

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB

podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB

terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

informacji o sposobie obsługi urządzenia

47.

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne

treść aktualnych aktów prawnych

wykaz uprawnionych operatorów

48.

Decyzja wydana przez UDT:

nie podlega odwołaniu

może zostać zmieniona przez inspektora PIP

podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

każda odpowiedź jest niepoprawna

49.

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

ukończyła 18 lat

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych

wszystkie odpowiedzi są poprawne

50.

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora

oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia

informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia

sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

51.

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

są ważne bezterminowo

są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie

są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

są ważne przez okres 15 lat

52.

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

podlega ukaraniu mandatem karnym

nie podlega karze

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

53.

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku

podlega wyłącznie karze grzywny

podlega karze więzienia

54.

Instrukcja eksploatacji to:

zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

wszystkie odpowiedzi są poprawne

55.

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela

jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych

od osób po 60 roku życia

56.

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy

wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

57.

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia

zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia

stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

odpowiedź a i c jest prawidłowa

58.

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

ważne na terenie Unii Europejskiej

ważne z dowodem tożsamości

bezterminowe

wszystkie odpowiedzi są poprawne

59.

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku

zabezpieczyć miejsce zdarzenia

powiadomić przełożonego

wszystkie odpowiedzi są poprawne

60.

Formami dozoru technicznego są:

dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne

UDT, TDT, WDT

wszystkie odpowiedzi są poprawne

61.

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

właściciel urządzenia

UDT, TDT, WDT

PIP

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

62.

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej

bezpośrednio po egzaminie

w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej

listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

63.

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

tylko w formie papierowej

w formie elektronicznej lub papierowej

tylko w formie elektronicznej

przez obsługującego

64.

Instrukcja stanowiskowa:

jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia

stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy

nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

65.

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy

może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia

może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

66.

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

na pisemny wniosek obsługującego

automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia

na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

67.

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

maksymalną wysokością podnoszonego ładunku

maksymalną objętością podnoszonego ładunku

maksymalną masą podnoszonego ładunku

iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

68.

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

w instrukcji eksploatacji

na tabliczce znamionowej

na urządzeniu technicznym

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

69.

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

kg

Pa

mth

mm

70.

Wysięg podestu to:

odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza

odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza

odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza

element konstrukcyjny podestu

71.

Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:

wysokość podnoszenia

udźwig podestu ruchomego

prędkość ruchów roboczych

wysięg

72.

O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż:

co 30 dni

co 180 dni

co 1 rok

po zgłoszeniu przez operatora

73.

Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:

co 30 dni

co 2 lata

co 1 rok

po zgłoszeniu przez operatora

74.

Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:

posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne

posiada ważne badania lekarskie zezwalające na pracę na wysokości

ukończyła 18 lat

odpowiedź b i c jest prawidłowa

75.

W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać:

minimum 1 osoba

minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)

każda osoba znajdująca się na podeście

żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego

76.

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu:

165 kg

225 kg

565 kg

450 kg

77.

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:

zawsze 6 osób

zawsze 5 osób

6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi

6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi

78.

W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu:

udźwig maksymalny 225 kg

dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami - 5

udźwig maksymalny 565 kg

odpowiedź b i c jest prawidłowa

79.

Przedstawiony rysunek określa:

ilość osób mogących pracować na platformie roboczej

miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa

miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę roboczą

obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu

80.

Przedstawiony rysunek określa:

maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach

maksymalną prędkość podestu

maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac

maksymalna dopuszczalną siłę wiatru

81.

Przedstawiony rysunek określa:

maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach

maksymalna dopuszczalną siłę wiatru

maksymalny wysięg boczny

maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac

82.

Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza:

wystąpienie awarii sterowania

przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu

utratę masy balastu podestu

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

83.

Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest:

przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu

przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń

przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych

wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

84.

Przedstawiony rysunek określa:

maksymalną prędkość jazdy podestu

maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest

maksymalną dopuszczalną prędkość wiatru

maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac

85.

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:

załączenie mechanizmu podnoszenia

załączenie mechanizmu jazdy

załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej

załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym

86.

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

A

B

C

D

87.

Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

A

B

C

D

88.

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu:

A

B

C

D

89.

Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się:

80 kg plus 1 osoba

250 kg w tym 2 osoby

250 kg plus 2 osoby

250 kg do wysokosśi nie większej niż 12 m

90.

Przedstawiony rysunek określa:

środek ciężkości platformy roboczej

poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5

aktualne wskazanie wypoziomowania podestu

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

91.

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje:

załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej

załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych

załączenie mechanizmu obrotu podestu

załączenie mechanizmu jazdy podestu

92.

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje:

załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego

załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego

załączenie mechanizmu obrotu podestu

załączenie mechanizmu jazdy podestu

93.

Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje:

załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego

załączenie mechanizmu teleskopowania

załączenie mechanizmu obrotu podestu

załączenie mechanizmu jazdy podestu

94.

Przedstawiony symbol określa:

przycisk załączający mechanizm jazdy

przycisk załączający mechanizm podnoszenia

maksymalną wysokość podnoszenia

zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie

95.

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element:

A

B

C

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

96.

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to:

płozy podestu

podpory podestu

barierki bezpieczeństwa

kliny serwisowe

97.

Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych:

są źródłem zasilania układów

zapewniają stateczność podestu

decydują o prędkości ruchów roboczych

odpowiedź a i b jest prawidłowa

98.

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

napięcie znamionowe [V]

pojemność [Ah]

masa własna [kg]

wszystkie odpowiedzi są poprawne

99.

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

zabezpieczony przed użyciem przez osobę inną niż operator

umieszczony na każdym panelu sterującym

koloru czerwonego

odpowiedź b i c jest prawidłowa

100.

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony

jest dowolnego koloru

z chwilą zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego

nie powinien wystawać poza swoją obudowę

101.

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

wyłącza działanie mechanizmów jazdy

wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia

uruchamia ogranicznik udźwigu

odpowiedź a i b jest prawidłowa

102.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest:

wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne

jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych

wyposażenie platformy w czuwaki nożne

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

103.

Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego:

jest stała

jest zmienna a jej prędkość wybiera operator

nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy

zależy od masy obciążonej platformy

104.

Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ:

masa obciążonej platformy

wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza

umiejętności operatora

kąt nachylenia wzniesienia

105.

Podpory podestów ruchomych mają za zadanie:

zwiększyć stateczność

wypoziomować podest

zwiększyć wysokość podnoszenia podestu

odpowiedź a i b jest prawidłowa

106.

Kolumna obrotowa podestu:

służy do zmiany wysięgu

ogranicza pole pracy podestu

służy do podnoszenia ładunków

umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej

107.

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji

wysięg i wysięgnik określają to samo

wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji

wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy

108.

Zmiana wysięgu może być realizowane przez:

mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika

mechanizm obrotu

mechanizm teleskopowania

odpowiedzi a i c są prawidłowe

109.

Wysięgnik teleskopowy podestu:

posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu

składa się z kilku członów

umożliwia bezpieczną pracę przy liniach elektroenergetycznych

odpowiedź a i b jest prawidłowa

110.

Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:

nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym

skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

nadmiernym dławieniem strumienia

dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

111.

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)

zawór powrotny

zawór upustowy

zawór bezpieczeństwa

112.

Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:

mechanizmu podpór

mechanizmu podnoszenia

mechanizmu zmiany wysięgu

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

113.

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:

silnik hydrauliczny

pompa hydrauliczna

kompresor

sprężarka

114.

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:

zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

utrzymuje siłownik w stałej pozycji

zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem

jest elementem zasilającym układ hydrauliczny

115.

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

zawór przelewowy, zawory zwrotno - dławiące

pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania

silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy

rozdzielacz, zawory kulowe, odboje

116.

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:

układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia

przed przekroczeniem udźwigu nominalnego

przed utratą stateczności

przed niekontrolowanym ruchem podestu

117.

Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów:

zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych

zabezpieczają przed nieuprawnioną obsługą - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych

zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

zamykają dostęp do pulpitu sterującego

118.

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach

zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

119.

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest:

siłownik mechanizmu podnoszenia

silnik hydrauliczny

siłownik mechanizmu teleskopowania

wszystkie odpowiedzi są poprawne

120.

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

zawór zwrotny sterowany

zawór dławiący

rozdzielacz hydrauliczny

zawór przelewowy

121.

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób:

pośredni

bezpośredni

mieszany

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

122.

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej:

do zbiornika oleju

na zewnątrz układu hydraulicznego

do wolnej sekcji rozdzielacza

do akumulatora hydraulicznego

123.

W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

na siłownikach

w pulpicie sterującym pracą podpór

bezpośrednio za pompą hydrauliczną

na rozdzielaczu hydraulicznym

124.

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:

wytwórca urządzenia

konserwator

operator

eksploatujący

125.

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

maleje

wzrasta

temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju

pozostaje bez zmian

126.

Co to jest "krawędź wywrotu"?

element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu

skrajna krawędź podstawy podestu

element zabezpieczający przed skutkami wywrotu

linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu

127.

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi:

zawsze 10 m/s

zawsze 12,5 m/s

tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi

dowolną wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu

128.

Podesty ruchome są przeznaczone do:

wykonywania prac na wysokości

przenoszenia ładunków

transportu poziomego ludzi i ładunku

tylko do transportu ładunków

129.

Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy

zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe

barierki, krawężniki, osłony

łapy oporowe, sprzęgła, reduktory

130.

Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe

zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe

kondensatory, wzmacniacze, rezystory

falowniki, przekaźniki, styczniki

131.

Korekty rozstawienia podpór można dokonać:

w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej

gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej

tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone

kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy

132.

Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej:

poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach

bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna

poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej

producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego

133.

Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycję transportową zabezpiecza przed:

ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej

ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej

nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy

rozłączeniem napędu pompy głównej podestu

134.

Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym:

uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona

załączają światła ostrzegawcze

dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

135.

Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej:

muszą być zabezpieczone przed spadnięciem

muszą być równomiernie rozłożone

muszą być zabezpieczone przed przesunięciem

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

136.

Na platformie roboczej mogą znajdować się:

wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej pracę

tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy

elementy o masie przekraczającej udźwig podestu

elementy o gabarytach przekraczających powierzchnię platformy

137.

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

wiercenie otworów w suficie

wiercenie otworów w ścianie

montowanie elementów o dużej powierzchni

odpowiedź b i c jest prawidłowa

138.

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

wiercenie otworów w suficie

wiercenie otworów w ścianie

kucie w ścianie

odpowiedź b i c jest prawidłowa

139.

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

głębokości wykopu

siły wiatru

odpowiedniej widoczności

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

140.

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

rodzaju podłoża

warunków atmosferycznych

głębokości wykopu

odpowiedź a i c jest prawidłowa

141.

Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu:

jest możliwe za zgodą konserwatora

jest możliwe przy słabym wietrze

nie wpływa na bezpieczną pracę podestu

jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

142.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu:

A

B

C

D

143.

Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej:

jest stała i wynosi 20 m

zależy od napięcia linii

maleje przy wysokich słupach

zależy od wilgotności powietrza

144.

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi:

3m

15m

5m

20m

145.

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi:

3m

15m

10m

30m

146.

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi:

10m

15m

5m

20m

147.

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:

A

B

C

D

148.

Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:

zabroniona

dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii

dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT

dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy

149.

Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest:

gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym

gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu

gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy

gdy operator uzna, że wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia

150.

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg

maksymalna wysokość robocza 12 m

podest przeznaczony do pracy na zewnątrz

maksymalna prędkość podestu 12 m/s

151.

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby

dopuszczalna ilość osób - 2

maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg

maksymalna wysokość robocza 12 m

152.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku:

konserwatora

eksploatującego

operatora

mechanika zakładowego

153.

W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza:

poziom elektrolitu

stopień naładowania

sposób zamocowania

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

154.

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik

może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy

nie musi podejmować żadnych działań

odpowiedź a i b jest prawidłowa

155.

Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:

dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta

można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami

operator nie musi podejmować żadnych działań

odpowiedź a i b jest prawidłowa

156.

Sprawne dźwignie sterujące:

po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie

mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą

powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami

odpowiedź a i c jest prawidłowa

157.

W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania:

możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie

możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie

łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania

odpowiedź b i c jest prawidłowa

158.

W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:

funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo

sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy

następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określoną w dokumentacji wysokości

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

159.

Sprawny układ bezpieczeństwa z chwilą rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien:

załączyć ogranicznik udźwigu

wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu

wyłączyć mechanizm jazdy podestu

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

160.

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się:

z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia

z wyłączoną pompą hydrauliczną, bez obciążenia

z załączoną pompą, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignię jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu

odpowiedz b i c jest prawidłowa

161.

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartośc opadania platformy roboczej wynosi:

0 cm , czyli platforma nie może opadać

10 cm w czasie 1 godziny

100 cm w czasie 1 godziny

nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego

162.

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu:

jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu

jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu

jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu

jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy

163.

Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to:

podnoszenie wysięgnika

teleskopowanie - wysuwanie wysięgnika

obrót kosza

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

164.

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.:

poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących

wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących

wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego

odpowiedź a i c jest prawidłowa

165.

Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy:

widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się

będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego

na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji

odpowiedz a i b jest prawidłowa

166.

Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać:

przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy

zwiększoną prędkością ruchów roboczych

brak jednoznacznych kryteriów szczelności

odpowiedz a i b jest prawidłowa

167.

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji

wykonuje próby z przeciążeniem 125 %

w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy

odpowiedź a i c jest prawidłowa

168.

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

sprawdza stan wyposażenia podestu

dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu

wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym

wszystkie odpowiedzi są poprawne

169.

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator:

wykonuję próbę działania zaworu przelewowego

sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego

sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu

odpowiedź a i c jest prawidłowa

170.

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:

zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym

nadmierną korozja gładzi tłoków

uszkodzoną sekcją rozdzielacz sterującego

uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

171.

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

zawsze przed rozpoczęciem pracy

1 raz w miesiącu

zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji

zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych

172.

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:

10 mm

4 mm

2 % maksymalnego wysięgu podestu

4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

173.

Podczas uwalniania uwięzionej osoby z platformy roboczej należy:

jak najszybciej opuścić platformę roboczą na ziemię

opuścić platformę w oparciu o instrukcję awaryjnego opuszczania dołączoną do podestu

postępować zgodnie z wolą przełożonego

ewakuować obsługę za pomocą innego podestu

174.

Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego:

jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu

jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m

jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, że zajmuje ono max 75% powierzchni platformy

jest zabronione

175.

Układanie podkładów pod podpory podestu:

zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu

nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu

zwiększa powierzchnię nacisku wywieranego przez podpory na podłożę

odpowiedź a i c jest prawidłowa

176.

Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien:

zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest

sprawdzić nośność podłoża

sprawdzić miejsce pracy pod kątem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

177.

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać:

przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać

podczas pracy siłownika obserwując pracę zaworu

sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy

obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

178.

Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się:

przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać

podczas pracy siłownika obserwujemy pracę zaworu

zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji

obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

179.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m

maksymalna wysokość robocza 22,5 m

maksymalny udźwig podestu 200 kg

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

180.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m

maksymalna wysokość podnoszenia 23 m

praca w pełnym zakresie obrotu

dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

181.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny zakres obrotu 280°

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13, 5 m

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 10 m

odpowiedź b i c jest prawidłowa

182.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m:

360 kg

280 kg

200 kg

80 kg

183.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m:

360 kg

280 kg

200 kg

80 kg

184.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m:

360 kg

280 kg

200 kg

80 kg

185.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m:

360 kg

280 kg

200 kg

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

186.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

9 m

10 m

11 m

12 m

187.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia 25 m

maksymalny wysięg podstawy obciążonej masą 230 kg - 11 m

maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m - 100 kg

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

188.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg - 13 m

praca podestu bez podpór

maksymalna wysokość robocza 27 m

dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 4

189.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny udźwig podestu 230 kg

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m

maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 20 m

odpowiedź b i c jest prawidłowa

190.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m:

230 kg

200 kg

100 kg

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

191.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

230 kg

200 kg

80 kg

192.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

230 kg

200 kg

80 kg

193.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m:

100 kg

200 kg

230 kg

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

194.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg uniesionej na wysokość 22 m:

4,7 m

6,7 m

8,7 m

10,7 m

195.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 230 kg uniesionej na wysokość 17 m:

4 m

6 m

8 m

10 m

196.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 14 m:

6 m

7 m

9 m

13 m

197.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 18 m:

6 m

8 m

10 m

12 m

198.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia 21 m

maksymalny wysięg podstawy obciążonej masą 215 kg - 8,2 m

maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m - 80 kg

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

199.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg - 11,8 m

maksymalny udźwig podestu 80 kg

praca na podporach

maksymalna wysokość robocza 19,2 m

200.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny udźwig podestu 215 kg

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 11,8 m

maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 21,2 m

odpowiedź b i c jest prawidłowa

201.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m:

215 kg

115 kg

80 kg

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

202.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

215 kg

115 kg

80 kg

203.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

215 kg

115 kg

80 kg

204.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m:

215 kg

115 kg

80 kg

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

205.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215kg uniesionej na wysokość 22 m:

7 m

6 m

8 m

10 m

206.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215 kg uniesionej na wysokość 17 m:

10 ,2m

11,2 m

9,2 m

8,2 m

207.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 115 kg uniesionej na wysokość 14 m:

6 m

9,4 m

10,7 m

13 m

208.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg uniesionej na wysokość 18 m:

8,6 m

11,8 m

10,2 m

12,4 m

209.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m

maksymalna wysokość robocza 19,8 m

maksymalny wysięg 10 m

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

210.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m:

360 kg

280 kg

200 kg

80 kg

211.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m:

300 kg

280 kg

200 kg

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

212.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

9,5 m

8,5 m

7,5 m

10 m

213.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m

maksymalna wysokość robocza 14,5 m

maksymalny udźwig podestu 200 kg

odpowiedź b i c jest prawidłowa

214.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 6 m

maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m

maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 6 m

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

215.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

280 kg

200 kg

80 kg

216.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

280 kg

200 kg

80 kg

217.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

5 m

6 m

7 m

8 m

218.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg:

5,5 m

6,6 m

7,7 m

8,8 m

219.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 240 kg:

5 m

6 m

7 m

praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

220.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia 23 m

maksymalna wysokość robocza 25,5 m

maksymalny udźwig podestu 200 kg

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

221.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m

maksymalny wysięg platformy obciążonej masą 200 kg - 12 m

praca na podporach

dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

222.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość robocza 26 m

dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie - 2

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 9 m

odpowiedź b i c jest prawidłowa

223.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m

dopuszczalna ilość osób na platformie - 2

maksymalny wysięg podestu z jedna osobą na platformie 12 m

wszystkie odpowiedzi są poprawne

224.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

280 kg

200 kg

80 kg

225.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

280 kg

200 kg

80 kg

226.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

3

2

1

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

227.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

3

2

1

wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

228.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

9 m

10 m

11 m

12 m

229.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m

maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2

maksymalny udźwig podestu 200 kg

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

230.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny zakres obrotu 280°

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu - 13,0 m

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - z lewej strony pojazdu - 12 m

odpowiedź b i c jest prawidłowa

231.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

200 kg

120 kg

80 kg

232.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu:

praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

200 kg

120 kg

80 kg

233.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

8 m z lewej strony pojazdu

13 m z prawej strony pojazdu

16 m z tyłu pojazdu

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

234.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg:

13 m z lewej strony pojazdu

13 m z prawej strony pojazdu

13 m z tyłu pojazdu

wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

235.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg:

8 m z lewej strony pojazdu

10 m z prawej strony pojazdu

13 m z tyłu pojazdu

odpowiedź b i c jest prawidłowa

236.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m

maksymalna wysokość robocza 12,0 m

maksymalny wysięg boczny 7 m

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

237.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m

praca wyłącznie na podporach

praca w pełnym zakresie obrotu

dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

238.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa:

wysokość robocza 8 m, wysięg 4m

wysokość robocza 10m, wysięg 4m

wysokość robocza 12m, wysięg 5m

wysokość robocza 6m, wysięg 6m

239.

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

maksymalna wysokość podnoszenia 9 m

maksymalna wysokość robocza 10,5 m

maksymalny wysięg roboczy 10,5 m

wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

Twoje dane

ODEKA Szkolenia Zawodowe, kurs wózki widłowe, kurs elektryka ul. Toruńska 288, 85-880 Bydgoszcz
tel. 608044008, e-mail: biuro@uprawnienia.com