Kurs wózki widłowe bydgoszcz
biuro@uprawnienia.com
tel. 608044008 - Bydgoszcz 52 322 92 58

Szukaj:

Uprawnienia elektryczne - kurs elektryka 1kV

 

Uprawnienia potocznie SEP występują jako eksploatacja i dozór w zakresie czynności: obsługa, konserwacja, remonty, montaż oraz prac kontrolno pomiarowych. Po ukończonym szkoleniu przystętpuję się do egzaminu wewnętrznego następnie do Państwowowego po którym można zdobyć uprawnienia kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zawodu elektryka elektryka lub operatora, konserwatora urządzeń elektrycznych.
ZAJĘCIA NA TABLICACH INTERAKTYWNYCH

 

Kurs elektryczny z egzaminem godzina 9:00  - 15:00
terminy szkoleń:

  • 19.03.2024 r.

  • 09.04.2024 r.

  • 23.04.2024 r.

  • 07.05.2024 r.

  • 21.05.2024 r

  • 04.06.2024 r.

Kurs elektryka zakres pomiarowo kontrolny - 2 dni lub 4 dni szkolenia

24.04.2024 r. godziny 9:00 - 14:00

22.05.2025 r. godziny 9:00 - 14:00

19.06.2023 r. godzina 9:00 - 14:00

Dodatkowe egzaminy odbywają się po kursie lub do wyboru w co drugi piątek o godzinie 9:00 

Zapisy i pytania: michalina@uprawnienia.com - tel. 608 041 101

Szkolenie elektryczne przeznaczone jest dla osób które będą pracowały, pracują na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych. Osoby zainteresowane szkoleniem mają do wyboru lub też kurs 1kV. Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie kursant może zdobyć uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń instalacji i sieci do1kV lub powyżej.


W zakres zdobytych uprawnień mogą dodatkowo wejść:

- urzadzenia prądotwórcze w tym agregaty UPS'y
- urządzenia do elektrolizy
- urządzenia elektrotermiczne
- oświetlenie uliczne
- urzadzenia zabezpieczające EX

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia ważne na okres 5 lat lub bezterminowo w zalezności od tego czy podlega pod ustawę z 19.08.2011roku. ( Dz. U. Nr 205, poz. 1208 z dnia 29 września 2011)

  Warunki uczestnictwa:


Warunkiem przyjęcie na szkolenie jest zgłoszenie telefoniczne 602222529 lub e-mail ( zakładka "zapisz się") wpisując
w treści dane osobowe uczestnika oraz nazwę szkolenia. W odpowiedzi na e-mail prześlemy wszystkie szczegóły dot. kursu.

Pomiary elektryczne -   Możliwość odbycia dodatkowego szkolenia z pomiarów elektrycznych w odrębnym terminie, czas trwania uzależniony od oczekiwanej tematyki między 8h a 35h - cena za dodatkowy kurs pomiarowy to 600 zł

Tematyka:

a) Omówienie wymagań normy PN-HD 60364-6:2016-07

b) Dokładność wykonywania pomiarów

c) Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji 

d) Wykonanie poszczegółnych rodzajów badań

e) Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN

f) Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi

g) Częśc praktyczna -  wykonywanie różnego rodzaju pomiarów

h) Wypełnianie protokołów

 

Lokalizacja szkolenia:

a) Szkolenia elektryczne Bydgoszcz w naszym Ośrodku lub w firmie
b) szkolenie zamknięte może byc realizowane u zleceniodawcy w zakladzie pracy w całej Polsce np: szkolenie elektryczne Poznań, Warszawa, Gdańsk

kontakt:
biuro@uprawnienia.com

 

FAQ: 

Przy jakich pracach wymagane są kwalifikacje w zakresie obsługi, urządzeń, sieci i instalacji?

Najnowsze rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące uprawnień elektorycznych i elektroenergetycznych z 1 lipca 2022 

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) – dalej pr.ener. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) -Zgodnie z art. 54 ust. 1a pr.ener. sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.

Zgodnie z § 4 r.k.e. nie są wymagane potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji jest opisana zasada jego obsługi oraz urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
Przepis § 5 r.k.e. wskazuje osoby, które dopuszcza się do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z § 5 ust. 2 r.k.e. prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dotyczą wykonywania czynności: mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi; związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie konserwacji; związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów; niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu; niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do r.k.e.
W grupie 1  wniosek elektryczny są urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: urządzenia: prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; urządzenie elektrotermiczne; urządzenia do elektrolizy; sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; elektryczna sieć trakcyjna; elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;

W grupie 2 wniosek na ciepło są urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW; sieci i instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW; turbiny parowe, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, masie ponad 100 Mg; piece przemysłowe; aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji.

W grupie 3 wniosek gazowy są sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe: urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie; urządzenia do magazynowania paliw gazowych; sieci gazowe przesyłowe (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu); ; urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu do 5 kPa włącznie; urządzenia, instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; przemysłowe odbiorniki paliw gazowych; turbiny gazowe; aparatura kontrolno-pomiarowa, 


Wymagania bhp pracowników zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych określa ponadto rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Uprawnienia elektryczne to potocznie mówione uprawnienia SEP.

Cena egzaminu elektrycznego to 424 zł i 20gr + kwota za szkolenie 
Szkolenie elektryczne online lub stacjonarnie. Aby przystąpić do egzaminu należy okazać się dowodem osobistym i zaliczyć egzamin przed Komisją kwalifikacyjną 

 

 

 
ODEKA Szkolenia Zawodowe, kurs wózki widłowe, kurs elektryka ul. Toruńska 288, 85-880 Bydgoszcz
tel. 608044008, e-mail: biuro@uprawnienia.com